Περίληψη

Η χειραγώγηση των αγώνων αποτελεί διεθνώς ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που  πλήττουν τον αθλητισμό τις αξίες και την αξιοπιστία του. Η μόνη διεθνής, νομικά δεσμευτική συνθήκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η Σύμβαση Macolin του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Ελλάδα κύρωσε τη συγκεκριμένη Σύμβαση το 2019 και αποτελεί μία από τις 7 χώρες που την έχουν κυρώσει και έχει δημιουργήσει την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) με βάση το άρθρο 13 της Σύμβασης Macolin.

Η Ε.Π.ΑΘΛ.Α., είναι ένα συντονιστικό όργανο αποτελούμενο από 5 φορείς, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων, Ελληνική Αστυνομία και τον Αθλητικό Εισαγγελέα. Έχει ως αρμοδιότητες τη διαχείριση καταγγελιών/αναφορών και πληροφοριών σε θέματα χειραγώγησης, τις δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης και τη συνεργασία με αντίστοιχους διεθνείς φορείς.

Από τις αρχές του 2021 ως σήμερα η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. έχει αναπτύξει διαδικασίες διαχείρισης αναφορών και καταγγελιών και έχει διαχειριστεί περισσότερες από 60 αναφορές/καταγγελίες σε περίπου 15 μήνες. Συγχρόνως έχει προχωρήσει σε δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προς τα μέλη της αθλητικής κοινότητας με φυλλάδια, τηλεοπτικά σποτ και webinars ενώ έχει συμβάλει στη δημιουργία κατάλληλων θεσμικών εργαλείων. Επίσης, σημαντική είναι και η συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. και των σχετικών Σχολών ΑΕΙ για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Μετά από αρκετά χρόνια αδράνειας, η Ελλάδα συμμετέχει πλέον ενεργά στο διεθνές γίγνεσθαι ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων έχοντας συνεργασία με τις εθνικές πλατφόρμες άλλων χωρών, καθώς και με Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, Interpol, UEFA, FIFA, FIFpro. Ο Πρόεδρος της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. κ. Γιώργος Μαυρωτάς έχει εκλεγεί και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin ενώ η κ. Μαρία Δημοπούλου από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι στην εκτελεστική επιτροπή του Διεθνούς Δικτύου Εθνικών Πλατφορμών (Group of Copenhagen).

Theme: Overlay by Kaira